Algemene voorwaarden

Welkom bij de webshop van Sneakerwish. De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op het gebruik van de webshop en alle transacties die plaats vinden in de online winkel van Sneakerwish. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als klant. Het is voor ons dan ook van groots belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons heeft en behoudt.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Klant: de consument (zie omschrijving ‘consument’) of de natuurlijke persoon die de website bezoekt zonder het doen van een aankoop
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sneakerwish V.O.F. handelend onder de namen: Sneakerwish en Sneakerwish.com

Vestigings- & bezoekadres:
Geurdenhof 17, 5345 BA Oss

Contactgegevens:
Info@sneakerwish.com
Doenya@sneakerwish.com
Manon@sneakerwish.com

Rekeningnummer NL39KNAB0255709439
KvK nummer 67683894
BTW nummer 857128772B01

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Sneakerwish behoudt zich het recht om deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder de klant aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Sneakerwish.

Artikel 4 – Assortiment

Alle producten die door Sneakerwish worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek.

De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief (eventuele) administratie, service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product. Bij elk product staat de originele productcode in de productomschrijving.

Producten worden geleverd in verpakking, Sneakerwish is niet aansprakelijk voor beschadiging van de verpakking. Wanneer de klant kiest voor verzending van artikelen worden deze in karton verpakt en verstuurd.

Artikel 5 – Beschikbaarheid

Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien wij na een bestelling constateren dat een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Sneakerwish kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 6 – Transport

Transport is van toepassing bij aankoop met verzending:

Het risico op verlies, diefstal en/of schade tijdens het transport van uw bestelde artikel(len) is voor uzelf. Wij pakken de bestelde artikelen in en geven het pakket af bij de koerier. U ontvangt van ons de traceercode zodra deze via de koerier is aangemaakt. Het risico van verlies, diefstal en/of schade is van toepassing zodra de koerier uw pakket in bezit heeft.

Ook op het moment van aflevering van het product is het risico van het product van toepassing op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Sneakerwish kunnen worden uitgesloten.

De klant is verantwoordelijk voor het invullen van de juiste adresgegevens. Bij verzending naar een verkeerd adres is Sneakerwish op geen enkele manier aansprakelijk.

De klant heeft de optie te kiezen voor verzending naar een DHL-punt. Wanneer een pakket aangekomen is bij een DHL-punt ontvangt de klant een email en is het pakket op te halen met een identificatiebewijs (rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort). Bij kiezen voor deze optie kan de klant kenbaar maken welk DHL-punt zijn voorkeur heeft. De klant dient dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken binnen 1 uur na het plaatsen van de bestelling. Dit is mogelijk via de optie bestelnotitie gedurende het bestelproces of via email. Wanneer wij geen keuze in DHL-punt hebben ontvangen binnen 1 uur nadat we de bestelling hebben ontvangen, verzenden we het pakket naar het DHL-punt dat het dichtstbijzijnd van het door de klant opgegeven adres is.

Artikel 7 – Levering

De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 14 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Sneakerwish overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Sneakerwish te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Sneakerwish te melden.

Artikel 8 – Ons recht om de bestelling te annuleren.

Wij behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:

• Wij hebben geen betaling ontvangen
• Het product is niet meer op voorraad
• De vermelde prijs was onjuist

Artikel 9 – Retour

Wanneer er bij retourneren sprake is van terugzenden van een of meerdere artikelen zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

Sneakerwish behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Sneakerwish of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief verzendkosten, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien u een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, terugstorten. Voor meer informatie kijk op onze pagina over retourneren.

Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider en/of bank. Terugstorten van geld wordt altijd gedaan op een door de klant opgegeven rekeningnummer.

Bij verzending van een retournering adviseren we u altijd de traceercode te bewaren. Sneakerwish is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor verloren of beschadigde retourzendingen.

Artikel 10 – Garantie

Sneakerwish garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Sneakerwish is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sneakerwish. Sneakerwish is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Sneakerwish, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sneakerwish zijn verricht;
  • Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De consument is gehouden Sneakerwish te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Sneakerwish mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Sneakerwish te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Sneakerwish zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Sneakerwish is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Sneakerwish iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Sneakerwish als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).  

Artikel 12 – Pre-order Producten

Op verzoek van klanten verwerven wij producten die enkel aan de betreffende klant zal worden verkocht. Voorafgaand aan verwerving van producten door Sneakerwish zal een Pre-order factuur worden opgesteld. Pre-order producten worden meteen verstuurd als deze zijn afgeleverd bij Sneakerwish. Sneakerwish is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van een pre-order product. Bij Pre-order producten wijken de algemene voorwaarden op 2 voorwaarden af:

  • Pre-order producten kunnen niet worden geannuleerd na betaling van het desbetreffende product;
  • Sneakerwish is niet verantwoordelijk voor de exacte lever datum van een pre-order product. Wij zijn afhankelijk van de levertijd van onze leveranciers en daardoor is de levertijd van product aan de klant langer. Na betaling door klant is de maximale levertijd 28 dagen;

Artikel 13 – Klachten procedure

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze website, bestelling of klantenservice gehad dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar info@sneakerwish.nl. Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. Sneakerwish probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.